Algemene voorwaarden Vlechttechniek Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) gelden voor alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken en diensten aan Wederpartij door de V.O.F. Vlechttechniek Nederland, Planckstraat 12 3902 HS Veenendaal, (hierna “Vlechttechniek”).
2. De ‘Wederpartij’ is de koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of diens hulppersonen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
5. Afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen in deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen. Deze gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vlechttechniek, voor de uitvoering waarvan door Vlechttechniek derden dienen te worden betrokken.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vlechttechniek en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Vlechttechniek zijn vrijblijvend. De geldigheid van een offerte of aanbieding bedraagt 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomt te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van montage en inwerkstelling, kosten van verpakking, in- en uitlating, douane, vervoer en verzekering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen evenals eventuele andere heffingen van overheidswege.
3. Tenzij anders vermeldt vinden alle prijsopgaven plaats onder voorbehoud van prijswijziging.
4. Vlechttechniek kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Alle opgaven door Vlechttechniek van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Vlechttechniek kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Vlechttechniek, binden Vlechttechniek niet.
6. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien Wederpartij aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Vlechttechniek of van de (proef)modellen of tekeningen, dat Wederpartij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Vlechttechniek een order of opdracht schriftelijk of via email heeft aanvaard of bevestigd.
2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Vlechttechniek of namens Vlechttechniek bindt Vlechttechniek indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk door Vlechttechniek zijn bevestigd.

Artikel 4. Levering, transport en documenten.
1. Indien voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt deze termijn bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Vlechttechniek daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Vlechttechniek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Levering geschiedt af bedrijf Vlechttechniek dan wel diens leverancier of wel Ex Works (EXW) conform de geldende Incoterms. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.
3. Indien vervoer door Vlechttechniek is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door Vlechttechniek als goed huisvader/koopman bepaald.
4. Bij levering van machines zal Vlechttechniek voor zover nodig en/of vereist, aan de Wederpartij aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan de Wederpartij verplicht is zich te houden.

Artikel 5. Montage, inwerkstelling en keuring
1. Indien Vlechttechniek zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:
• montage en inwerkingstelling plaatsvindt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de Wederpartij.
• de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
2. Voor rekening van de Wederpartij is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
3. Indien is overeengekomen dat Wederpartij de zaken ter plaatse van Vlechttechniek dan wel ter plaatse van Wederpartij of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de zaken geacht definitief en onvoorwaardelijk door Wederpartij te zijn aanvaard.
4. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van Wederpartij.

Artikel 6. Wijziging en annulering overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3. Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst met Vlechttechniek tot stand is gekomen, deze voor levering wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Wederpartij in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7. Garanties en reclames
1. Op nieuwe zaken wordt een garantie van 6 maanden na levering verleend. Op gebruikte zaken wordt geen garantie verleend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.
3. De garantietermijn wordt naar evenredigheid verkort naar gelang de zaken meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, (weers)invloeden van buitenaf, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vlechttechniek, Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Vlechttechniek te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking evenals binnen uiterlijk 6 maanden na levering, schriftelijk aan Vlechttechniek te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vlechttechniek in staat is adequaat te reageren.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Vlechttechniek de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, ter keuze van Vlechttechniek, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Vlechttechniek te retourneren en de eigendom daarover aan Vlechttechniek te verschaffen, tenzij Vlechttechniek anders aangeeft.
8. Bij reparatiewerkzaamheden wordt enkel garantie geleverd ten aanzien van de betreffende reparatiehandelingen en eventueel door Vlechttechniek vervangen onderdelen.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Vlechttechniek of op een door Vlechttechniek aangewezen rekening. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Vlechttechniek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen tien dagen na verzenddatum van de facturen
2. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
3. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II.

Artikel 9. Risico-overgang, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop zaken aan Wederpartij in de macht van Wederpartij worden gebracht.
2. Alle door Vlechttechniek in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Vlechttechniek totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Vlechttechniek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Vlechttechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vlechttechniek is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Indien Vlechttechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vlechttechniek beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Vlechttechniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vlechttechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vlechttechniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
4. De aansprakelijkheid van Vlechttechniek voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van een door Vlechttechniek gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
5. Vlechttechniek is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade evenals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Voor zover Wederpartij en Vlechttechniek in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Vlechttechniek opleveren daarom Wederpartij niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Vlechttechniek daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Vlechttechniek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. Wederpartij is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan Vlechttechniek.
8. Na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Wederpartij ten opzichte van Vlechttechniek ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Vlechttechniek bij de uitvoering van de overeenkomst.
9. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van door Wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Vlechttechniek.

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Vlechttechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Vlechttechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Vlechttechniek kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Vlechttechniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vlechttechniek kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vlechttechniek op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Vlechttechniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Onverminderd de aan Vlechttechniek verder toekomende rechten, is Vlechttechniek gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien:
• de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
• de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;

Artikel 12. Overmacht
1. Vlechttechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vlechttechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vlechttechniek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vlechttechniek of van derden evenals het in gebreke blijven van leveranciers van Vlechttechniek daaronder begrepen.

Artikel 13. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Vlechttechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vlechttechniek toerekenbaar is.
2. Indien Vlechttechniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Vlechttechniek zowel buiten als in rechte bij te staan.

Artikel 14. Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden
1. Op alle overeenkomsten tussen Vlechttechniek en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Dit is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij daar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door Vlechttechniek aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland door de krachtens de wet bevoegde Rechtbank.
3. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
4. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vlechttechniek.

Klik op onderstaande link om de voorwaarden als PDF te downloaden.

Download PDF